Prawo zamówień publicznych

  • Analizy dokumentacji przetargowej zamawiającego, w tym SIWZ wraz z załącznikami
  • Sprawdzanie pod kątem formalno-prawnym ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych
  • Wnioski o wyjaśnienie SIWZ
  • Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny
  • Odwołania i reprezentacja w postępowaniach przed KIO
  • Negocjowanie umów o roboty budowlane i innych umów z nimi związanych