Prawo spółek

  • Wsparcie w wyborze odpowiedniej ze względów podatkowych i odpowiedzialności cywilno-prawnej, formy działalności gospodarczej, tj. doradztwo w zakresie wyboru rodzaju spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej
  • Obsługa zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy
  • Uchwały zgromadzeń wspólników, uchwał rady nadzorczej, uchwał zarządu
  • Wewnętrzne akty normatywne, w tym regulaminy, statuty, itp.
  • Umowy wewnątrz grupy kapitałowej Klienta lub pomiędzy osobami pełniącymi funkcje w spółce Klienta, a tą spółką
  • Kontrakty menadżerskie
  • Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących wszelkich zmian wymaganych przepisami prawa, a w szczególności zmian osobowych, siedziby, przedmiotu polskiej klasyfikacji działalności, zmian umowy spółki, itp.
  • Przekształcenia, łączenia i podziały spółek
  • Likwidacja, upadłość, restrukturyzacja