Prawo spółek

 • Wsparcie w wyborze odpowiedniej ze względów podatkowych i odpowiedzialności cywilno-prawnej, formy działalności gospodarczej, tj. doradztwo w zakresie wyboru rodzaju spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej
 • Obsługa zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy
 • Uchwały zgromadzeń wspólników, uchwał rady nadzorczej, uchwał zarządu
 • Wewnętrzne akty normatywne, w tym regulaminy, statuty, itp.
 • Umowy wewnątrz grupy kapitałowej Klienta lub pomiędzy osobami pełniącymi funkcje w spółce Klienta, a tą spółką
 • Kontrakty menadżerskie
 • Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących wszelkich zmian wymaganych przepisami prawa, a w szczególności zmian osobowych, siedziby, przedmiotu polskiej klasyfikacji działalności, zmian umowy spółki, itp.
 • Przekształcenia, łączenia i podziały spółek
 • Likwidacja, upadłość, restrukturyzacja

Prawo gospodarcze

 • Kompleksowe doradztwo
 • Umowy
 • Sprawy o zapłatę
 • Prowadzenie negocjacji z partnerami klienta
 • Sprawy karne gospodarcze i karne skarbowe

Prawo podatkowe

 • Spory podatkowe i audyt prawno-podatkowy
 • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
 • Rejestracja, aktualizacja do VAT, ZUS, US
 • Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie
 • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki – jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne)
 • Sporządzenie wniosku o indywidualną interpretację podatkową

Prawo budowlane

 • Opinie i analizy prawne dotyczące prawa budowlanego i nieruchomości                        
 • Sporządzanie lub opiniowanie umów z zakresu prawa budowlanego
 • Negocjowanie umów o roboty budowlane i innych umów z nimi związanych, w tym z podwykonawcami
 • Reprezentacja wykonawcy w postępowaniach sądowych przeciwko zamawiającemu z tytułu zapłaty za roboty budowlane, w szczególności dotyczących robot zamiennych lub dodatkowych
 • Reprezentacja podwykonawców w sprawach o zapłatę przeciwko generalnemu wykonawcy lub inwestorowi

Prawo zamówień publicznych

 • Analizy dokumentacji przetargowej zamawiającego, w tym SIWZ wraz z załącznikami
 • Sprawdzanie pod kątem formalno-prawnym ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych
 • Wnioski o wyjaśnienie SIWZ
 • Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny
 • Odwołania i reprezentacja w postępowaniach przed KIO
 • Negocjowanie umów o roboty budowlane i innych umów z nimi związanych

Prawo karne

 • Obrona podejrzanych w postępowaniu karnym (w tym karnym skarbowym) prowadzonym przez Policję, Prokuraturę, CBŚ, ABW, organami krajowej administracji skarbowej
 • Obrona oskarżonych, obwinionych w procesie karnym przed sądem
 • Reprezentacja pokrzywdzonych/oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym