Prawo spółek

Wsparcie w wyborze odpowiedniej ze względów podatkowych i odpowiedzialności cywilno-prawnej, formy działalności gospodarczej, tj. doradztwo w zakresie wyboru rodzaju spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej Obsługa zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy Uchwały zgromadzeń wspólników, uchwał rady nadzorczej, uchwał zarządu Wewnętrzne akty normatywne, w tym regulaminy, statuty, itp. Umowy wewnątrz grupy kapitałowej Klienta lub pomiędzy osobami pełniącymi funkcje …

Prawo gospodarcze

Kompleksowe doradztwo Umowy Sprawy o zapłatę Prowadzenie negocjacji z partnerami klienta Sprawy karne gospodarcze i karne skarbowe

Prawo podatkowe

Spory podatkowe i audyt prawno-podatkowy Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych Rejestracja, aktualizacja do VAT, ZUS, US Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki – jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne) Sporządzenie wniosku o indywidualną …

Prawo budowlane

Opinie i analizy prawne dotyczące prawa budowlanego i nieruchomości                         Sporządzanie lub opiniowanie umów z zakresu prawa budowlanego Negocjowanie umów o roboty budowlane i innych umów z nimi związanych, w tym z podwykonawcami Reprezentacja wykonawcy w postępowaniach sądowych przeciwko zamawiającemu z tytułu zapłaty za roboty budowlane, w szczególności dotyczących robot zamiennych lub dodatkowych Reprezentacja podwykonawców w …

Prawo zamówień publicznych

Analizy dokumentacji przetargowej zamawiającego, w tym SIWZ wraz z załącznikami Sprawdzanie pod kątem formalno-prawnym ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych Wnioski o wyjaśnienie SIWZ Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny Odwołania i reprezentacja w postępowaniach przed KIO Negocjowanie umów o roboty budowlane i innych umów z nimi związanych

Prawo karne

Obrona podejrzanych w postępowaniu karnym (w tym karnym skarbowym) prowadzonym przez Policję, Prokuraturę, CBŚ, ABW, organami krajowej administracji skarbowej Obrona oskarżonych, obwinionych w procesie karnym przed sądem Reprezentacja pokrzywdzonych/oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym